Madhyana Aarti Lyrics and Audio

  Lyrics of Madhyana Aarti at 12 Noon

  "Sri Satchitanand Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai"

  Pancharati
  Click for Audio

  Gheuniya Pancharati, Karu Babansi Arati,

  Karu Saisi Arati, Karu Babansi Arati

  Utha utha ho bandhava. Ovalu ha rakhumadhava.

  Sai Ramadhava. Ovalu ha rakhumadhava.

  Karuniya Sthira Mana Pahu gambhira he dhyana

  Sai ce he dhyana Pahu gambira he dhyana.

  Krsnanatha datta-Sai. Jado citta tuje payi

  Citta Deva Payi. Jado citta tuje payi.

  Arati Saibaba Click for Audio

  Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali

  Dyava dasa visava, bhakta visava

  Aarti…

  Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa janan davi.

  Nija dola Sriranga. Dola Sriranga

  Aarti…

  Jaya mani jaisa bhava. Tayataisa anubhava Davisi dayaghana,

  Aisi tuzi he mava, tuzi he mava.

  Aarti…

  Tumace nama dhyata. Hare Sansruthivyatha

  Agadha Tava karani. Marga davisi anatha, davisi anatha.

  Aarti…

  Kaliyuga Avatara, Saguna Brahma sachara

  Avatirna zalase Svami Datta Digambara, Datta Digambara.

  Aarti…

  Athan Divasa Gurvari.Bhakta kariti vari.

  Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari, bhayanivari.

  Aarti…

  Maza nijadravya theva, Thava carana-raja-seva

  Magane heci aata, Tumhan devadideva, devadideva.

  Aarti…

  Ichita Dina chatak Nirmala toya nijasukha

  Pajaven Madhava Ya Sambhala apuli bhaka, apuli bhaka.

  Aarti…

  Jaya Deva Click for Audio

  Jaya Deva Jaya Deva Datta Avadhuta, O Sai Avadhuta

  Joduni kara thava carani thevito mata.

  Jaya Deva, Jaya Deva…

  Avatarasi tu yeta dharmate glani nasti kannahi tu lavisi nijabhajani

  Davisi nana lila asankhya rupani, Harisi dinance tu sankata dinarajani.

  Jaya Deva, Jaya Deva…

  Yavana-svarupi ekya darsana tva didhale, Samshaya nirasuniya tadadvaita ghalavile

  Gopichanda Manda tvaci uddharile, Momina vansi janmuni lokan tariyale.

  Jaya Deva, Jaya Deva…

  Bheda na tattavi Hindu-yavananca kahi, Davayasi zala punarapi naradehi Pahasi premane tu Hindu yavanahi, Davisi atmatvane vyapaka ha Sai.

  Jaya Deva, Jaya Deva…

  Deva Sainatha tvatpadanata vhave, Paramaya mohita janamocana zani vhave

  Tvakrpaya sakalance sankata nirasave, Desila tari de tvadyasa Krsnane gave.

  Jaya Deva, Jaya Deva…

  Shirdi maze Pandharapura Click for Audio

  Siradi Maze Pandharapura. Sai Baba Ramavare.

  Baba Ramavara. Sai Ramavara.

  Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaga.

  Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga.

  Yaho yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana

  Babansi vandana, Saisi vandana.

  Ganu mhane Baba Sai. Dhava pava mazi ai.

  Pava maze ai. Dhava pava mazi ai.

  Ghalina lotangana Click for Audio

  Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina rupa tuze

  Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane Nama.

  Tvameva mata ca pita tvameva, Tvameva bandhusca sakha tvameva

  Tvameva vidya dravinam tvameva, Tvameva sarvam mama, Deva Deva.

  Kayane Vaca manasendriyairva. Budhyatmanava prakriti svabhavat

  Karomi yadyatsakalam parasmai. Narayanayeti samarpayami.

  Acchutam keshavam ramanarayanam

  Krishnadamodaram vasudevam harim

  Sridharam Madhavam Gopikavallabham,

  Janakinayakam Ramacandran bhaje.

  Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare

  Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare

  (3 times)

  Puspanjali

  Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan

  Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah.

  Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe.

  Sa me kamanka makamaya mahyam Kamesvaro vaisravano dadhatu

  Kuberaya Vaisravanaya Maharajaya Namaha

  Aum Svasti. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam

  Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah

  Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti.

  Tadapyesa slok’bhi gito marutah parivestaro

  Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya kamaprervisvedevah sahasada iti.

  Sri Narayana Vasudeva

  Sachidananda Sadguru Sainatha

  Maharaja Ki Jaya.

  Namaskarastaka Click for Audio

  Anantha tula te kase re stavave Anantha tula te kase re namve

  Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara sastanga Sri Sainatha.

  Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari bhaktisati svabhave

  Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Sri Sainatha.

  Vase jo sada davaya santa lilaDise ajnya lokanpari jo jananla

  Pari antari jnana kaivalyadata. Namaskara sastanga Sri Sainatha.

  Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca

  Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha.

  Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya cumboni gala

  Mukhi ghala preme khara grasa ata. Namaskara sastanga Sri Sainatha.

  Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate samanatva deti

  Prayagadi tirthe padi namrahota. Namaskara sastanga Sri Sainatha.

  Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali citsavarupi milali

  Kari rasakrida save Krsnanatha. Namaskara sastanga Sri Sainatha.

  Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina atyanta bhave

  Bhavi Mohaniraja ha tari aata. Namaskara sastanga Sri Sainatha.

  Aisa yei Ba Click for Audio

  Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu.

  Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba

  Kasi Snana Japa, prathidivasi. Kohlapura bhiksesi

  Nirmala nadi tunga, jala prasi, Nidra mahura desi. Aisa yei ba

  Zoli lombatase vama kari. Trisula damaru-dhari

  Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari Aisa yei ba

  Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba

  Nagajata muguta sobhato matha. Aisa yei ba

  Tatpara tuzya ya he dhyani. Aksaya tyanche sadani

  Lakshmi vasakari dinarajani. Raksisi sankata varuni Aisa yei ba

  Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya

  Purnanandha sukhe hi kaya. Lavisi hariguna gaya.

  Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu.

  Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba

  Sri Sainatha Mahimna Stotrama Click for Audio

  Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum

  Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham.

  Bhavadhvantavidvamsa martandamidayam manovaggatitam munirdhyanagamyam

  Jagat-vyapakam nirmalam nirgunam tvam, namamisvaram sadgurum sainatham.

  Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapada-sritanam svabhaktipriyanam

  Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram sadgurum sainatham.

  Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam titka mapya priyam tam

  Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram sadgurum sainatham.

  Sada kalpavrksasya tasyadhimule bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam

  Nrnam kurvathaam bhuktimukti ptadam tam, namamisvaram sadgurum sainatham.

  Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam

  Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham.

  Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih Sanstutam sannamaddhih,

  Janamodadam bhaktabhadra-pradham tam, namamisvaram sadgurum sainatham. Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam sambhavam ramameva vathirnam Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram sadgurum sainatham.

  Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam sarvarthasiddhiprada

  Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta kshamah

  Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho,

  Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama.

  Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum.

  Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya myahamaharnisam-muda.

  Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram tava sainatha

  Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu.

  Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina stutastvam

  Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje makarandalubdhah.

  Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada saroja darsanat

  Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa Guro dayanidhe.

  Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada sevanaratah satatam ca bhaktya

  Sansara janya duritau dhavinir gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti.

  Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada

  Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam.

  Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih

  Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita.

  Govindasuriputrena Kasinathabhidhayina

  Upasanityupakhyena Sri Sai Gurave’ rpita.

  Puspanjali Click for Audio

  Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan

  Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah.

  Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe.

  Sa me kamanka makamaya mahyam Kamesvaro vaisravano dadhatu

  Kuberaya Vaisravanaya Maharajaya Namaha

  Aum Svasti. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam

  Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah

  Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti.

  Tadapyesa slok’bhi gito marutah parivestaro

  Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya kamaprervisvedevah sahasada iti.

  Sri Narayana Vasudeva

  Sachidananda Sadguru Sainatha

  Maharaja Ki Jaya.

  Prarthana Click for Audio

  Karacharanakrtam vakkayajam karmajam va

  Sravananayanajam va manasam va’ paradham

  Viditamaviditam va sarvametatksamasva.

  Jaya Jaya karunabdhe Sri Prabho Sainatha

  Sri sacchidananda sadguru

  Sainatha maharaja ki Jai.

  Aum Rajadhiraja Yogiraja

  Parabrahma Sainatha Maharaja

  Sri sacchidananda sadguru

  Sainatha maharaja ki Jai.

  "Sri Satchitanand Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai"